Gedragscode

MVC Peer is een club waar iedereen die wil volleyballen welkom is. We streven ernaar om sportiviteit, betrokkenheid, ambitie en gezelligheid hand in hand te laten gaan zodat er voor elk lid een passende plek is. Van alle clubleden/ouders/supporters verwachten wij dat zij zich tijdens alle clubactiviteiten houden aan de geldende maatschappelijke normen.

ALGEMENE AFSPRAKEN:

 • Het lidgeld wordt tijdig betaald (zie deadline op de brief die in maart wordt uitgedeeld (of september, voor de benjamini’s)). Indien niet zal de korting van €45 voor de verzekering vervallen.
 • De volledige uitrusting wordt zo snel mogelijk na de laatste wedstrijd, en ten laatste op 31 mei terugbezorgd aan het bestuur. In april zullen hiervoor 2 ‘inlevermomenten’ voorzien worden. Indien de uitrusting niet tijdig werd terugbezorgd, zal de waarborg niet terugbetaald worden.
 • Het inleveren van de uitrusting (= broekje, truitje en vest) gebeurt in een plastic tasje met naam en ploeg op, zodat het verdelen van de uitrusting het jaar erna vlot kan verlopen.

SPORTERS

De houding:

 • Toon respect voor je train(st)er, begeleiders en medespeelsters.
 • Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek geweld worden niet geduld.
 • Gedraag je steeds op een waardige manier in de kleedkamer en op het veld.
 • Help je medesporters, die het wat moeilijker hebben waar nodig, en moedig hen aan.
 • Durf de trainer/jeugdcoördinator aanspreken wanneer er iets schort of wanneer je niet goed in je vel zit.
 • Neem enthousiast deel aan het verenigingsleven van de club en je team (bv. helpen en aanwezig zijn op activiteiten, cafetariadienst, …).
 • Volg (vanaf het jaar dat je 14 wordt) éénmalig een scheidsrechtercursus en fluit de wedstrijden waarvoor je werd aangeduid

De training:

 • Als je een training niet kan bijwonen, verwittig dan zo snel mogelijk je train(st)er. Wij verwachten van jou altijd een grondige reden (ziekte, kwetsuur, …)
 • Iedereen is steeds 5 minuten voor het aanvangsuur aanwezig in de zaal in aangepaste sportkledij (intapen gebeurt vooraf). Als je toch te laat komt, verontschuldig je dan en zeg de reden aan je train(st)er
 • Uurwerken, kettingen, ringen, grote oorringen, piercings en andere juwelen worden uitgedaan voor je gaat sporten.
 • Lange haren worden samengebonden.
 • De speelsters helpen de train(st)er bij het klaarzetten van de zaal.
 • Tijdens de uitleg en demonstratie van de train(st)er blijf je recht staan, hou je de bal stil en luister je aandachtig.
 • Tijdens de training worden de rust- en verfrissingspauzes aangegeven door de train(st)er. Iedereen zorgt zelf voor verfrissing (water; geen cola of andere frisdranken). We blijven in de zaal tijdens deze onderbreking. Indien je uitzonderlijk naar het toilet moet, verwittig je eerst je train(st)er.
 • Je kan enkel vooruitgang boeken door je volledig in te zetten en elke oefening zo goed mogelijk te “willen” Geef je dus voor de volle 100% tijdens een training.
 • Geef je medespeelsters positieve kritiek: breek ze niet af wanneer ze een foutje maken.
 • Na de training dient jouw terrein opgeruimd te worden: ballen in de kar/rek, gebruikte materialen terugleggen, lege flessen in de vuilnisbak, … Wanneer er na jullie niemand meer traint, wordt ook het net en de palen opgeruimd. Er vertrekken geen speelsters naar de kleedkamer alvorens het terrein volledig opgeruimd is.
 • Als gekwetste speelster spreek je met je train(st)er af wat er van je verwacht wordt in verband met trainingen en wedstrijden.
 • Na het opruimen komt iedereen samen bij de train(st)er. Die zal na het meedelen van de afspraken voor de volgende training of wedstrijd het sein geven om samen de kreet te roepen. Pas daarna verlaat je het terrein, tenzij anders afgesproken met je train(st)er.

De wedstrijd:

 • 35 minuten voor de aanvang van de wedstrijd is iedereen aanwezig in wedstrijduitrusting in de zaal (tenzij anders afgesproken met je train(st)er). (Intapen gebeurt vooraf).
 • Een gekwetste speelster maakt ook deel uit van de ploeg en wordt dan ook verwacht om tijdens de wedstrijd aanwezig te zijn.
 • Bij elke time-out verzamelt de hele ploeg (dus ook de reservespelers) zich rond de coach en luistert aandachtig
 • Concentreer je tijdens de wedstrijd volledig op het spel, ook als reservespeler.
 • Indien nodig wordt het scorebord bijgehouden.
 • Bekritiseer de beslissingen van de scheidsrechter niet. Tijdens een wedstrijd mag enkel de ploegkapitein de scheidsrechter toespreken. Je doet dit steeds op een beleefde manier.
 • Geef blijk van een sportieve attitude en een goede fair play houding naar alle partijen. (medespelers, trainers, scheidsrechters, ouders, supporters, tegenstrevers,…)
 • Wees blij met ieder punt en laat je niet ontmoedigen door een tegenslag
 • Na elke wedstrijd geef je de tegenstrever en de scheidsrechter een hand.
 • Na het groeten van de tegenstrever en scheidsrechter, verzamelt de groep zich rond de coach. Een korte nabespreking wordt gehouden, waarin ook de afspraken voor de volgende training of wedstrijd worden gemaakt.
 • Na de wedstrijd dient het terrein opgeruimd te worden: lege flessen, tape, … Indien je de laatste wedstrijd op het terrein speelt, dienen ook de palen, het net, de banken en de scheidsrechterstoel opgeruimd te worden. Er vertrekken geen speelsters naar de kleedkamer alvorens het terrein volledig opgeruimd is.

OUDERS/ SUPPORTERS

De houding:

 • In de club is er steeds een helpende hand nodig. Als je interesse hebt om iets te doen, wacht dan niet tot wij je vragen, maar neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden. Het sportwelzijn van de speelsters zal er erg mee gebaat zijn.
 • De ouders hebben een voorbeeldfunctie ten opzichte van de speelsters en zijn zich hier dan ook van
 • Vraag niet meer van je kind dan datgene waartoe het in staat is, het kind moet deelnemen aan de sport voor haar (zijn) eigen plezier en niet voor dat van de ouders.
 • Vermijd elk verbaal, schriftelijk en fysiek geweld bij de sportbeoefening
 • Erken de waarde en het belang van de trainers, coaches, bestuursleden, …
 • Trek het oordeel en de eerlijkheid van de scheidsrechter nooit in twijfel in het openbaar.
 • Moedig je kind aan de regels van de sport na te leven. Volleybal is een ploegsport, als je je kind straft door een training of wedstrijd te laten missen, raakt dit de hele ploeg.
 • Leer je kind dat inspanning en ploeggeest belangrijk zijn.
 • Breek geen enkel kind af: niet je eigen kind, maar ook niet dat van een ander. Wees daarentegen wel gul met lof voor inzet en prestatie.
 • Ouders en speelsters moeten kunnen praten met de coach: elk kind moet zijn/haar problemen kunnen bepraten met de coach en dat zonder tussenkomst van de ouders. De ouders moeten anderzijds ook de gelegenheid krijgen om met de coach te spreken, maar wel privé en met de gepaste sereniteit en waardigheid. Indien er zich problemen zouden voordoen, wacht dan niet te lang om de trainer en/of jeugdcoördinator aan te spreken.

Als clubbestuur nemen we de uitdaging aan om de club verder te ontwikkelen, financieel gezond te houden en ervoor te zorgen dat ten allen tijde de nodige middelen ter beschikking zijn in functie van de sportieve organisatie. Leden, ouders en supporters kunnen met om het even welke vraag steeds terecht bij het bestuur. We zorgen voor een positief clubklimaat waarin elk lid zich goed voelt.

Door betaling van het lidgeld, zijn de leden akkoord met bovenstaande gedragscode.

%d bloggers liken dit: